top of page
  • 作家相片Joanne

參與食物分享雪櫃計劃 !


感謝 滿櫃膳糧 嘅邀請可以參與呢個食物分享雪櫃計劃! 昨日計劃終於喺 Dragon Centre 西九龍中心 正式出爐啦! 呢個係咩野計劃? 賣下廣告先!


- 呢個計劃係啲咩? 呢個計劃就喺唔同地方放置社區雪櫃,咁大家就可以隨時咁將食物放入去雪櫃(要睇個雪櫃有冇插電而決定放啲咩啦) ,而有需要嘅人可以直接係雪櫃拎食物,希望可以用呢個媒介去建立一個充滿善意嘅社區。


- 你可以點樣參加? 好簡單啦! 以家第一個社區雪櫃已經放咗喺西九龍中心六樓,大家可以放啲食物入去(呢個雪櫃冇插電,只可以放罐頭,即食麵同乾糧之類),如果想接受捐贈既人就直接去拎食物可以啦。


- 以下係雪櫃地點 (會不停咁更新) 西九龍中心六樓 (冇插電,只可以放罐頭,即食麵同乾糧之類)
Comments


bottom of page