top of page

未來嘅活動

 • 綠色希望年度山野清潔活動 --- 坪洲
  綠色希望年度山野清潔活動 --- 坪洲
  12月16日週六
  香港坪洲
  香港坪洲
  香港坪洲
  作為今年最後一個「山野清潔」活動,我哋將會喺坪洲舉行一個大型海岸清潔活動😎,目的喺透過海岸清潔活動,讓參加者明白保護海岸的重要性,繼續將源頭減廢嘅保育訊息帶到去下一年💪💪
  分享
bottom of page