top of page
  • 作家相片Joanne

虎年前夕,梗係又有環保回收街站喇!環保自家製年糕1月20號就截單喇!

已更新:2022年11月11日


根據非正式估計,過年前夕就係一年裏面大家最勤力嘅日子,因為會被呀媽逼執野同大掃除,然後仲要將全年儲落嚟嘅「垃圾」妥善處理。Green Hope今年為咗遷就大家嘅執野schedule,我哋決定,提、早、開、街、站!逼大家再早啲執野!


幾早呀?今個星期六 (1月22日 10:00 - 13:00),我哋會喺藍田啟田商場對出空地 (近啓田道)擺環保回收街站,今次街站收集嘅物品包括膠製物品、舊衣物、玩具、飾物手袋等(如圖)。