top of page
  • 作家相片Joanne

原定今日(8月14日) 環保回收街站「乜膠都收」活動取消

已更新:2022年11月6日


各位街坊,非常抱歉,今日天氣不似預期,因雷暴警告關係...

(留意:原定今日嘅環保回收街站活動取消!!) (留意:原定今日嘅環保回收街站活動取消!!) (留意:原定今日嘅環保回收街站活動取消!!)Comments


bottom of page