top of page
  • 作家相片Joanne

❌今日(10月9日) 藍田環保回收街站取消❌

已更新:2022年11月11日


各位街坊,非常抱歉,因颱風關係,原定今日藍田「乜膠都收」&「舊物回收」街站將會取消,見到嘅藍田街坊麻煩幫手share出去,等啲街坊唔好白行一躺,感謝Comments


bottom of page